Frit trong
Frit trong

Ứng dụng các sản phẩm Frit trong-Các sản phẩm Mã hiệu PT:
Các sản phẩm Frit trong- Mã hiệu PT sử dụng thích hợp cho xây dựng các bài men trong bóng chất lượng cao cho các sản gạch ỐP & Lát sản xuất với công nghệ nung nhanh 1 lần. Các sản phẩm này có thể phối trộn với các loại Frit trong khác để đáp ứng các yêu cầu về hệ số giãn nở nhiệt và chất lượng phù hợp. Cũng có thể sử dụng cho Men phủ và men Lót cho các sản phẩm công nghệ gốm sứ như: Gạch, Sứ điện, Sứ vệ sinh, Sứ gia dụng.v.v

Mô tả

                     PRODUCTS

 

 

CHEMICAL CONTENTS

PT 02 PT 05 PT 06 PT 08 PT09
SiO2 <65 <70 <68 <70 <67
AL2O3 <7 <8 <7 <7 <7
K2O <3 <2 <4 <2 <4
Na2O <1 <1 <1 <1 <1
CaO <16 <17 <17 <17 <16
MgO <2 <3 <3 <3 <3
BaO <5 <3 <4 <3 <4
ZnO <7 <6 <5 <6 <8
SrO <4 <4 <4
B2O3 <4 <3 <2 <2 <3
Fe2O3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
PbO <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
COE 25- 400oC ( 3α x10-7K-1) 210 198 207 204 219

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 

                     PRODUCTS

 

 

CHEMICAL CONTENTS

PT 02

PT 05

PT 08

PT09

SiO2

<67

<70

<70

<70

AL2O3

<7

<8

<7

<7

K2O

<3

<2

<2

<4

Na2O

<1

<1

<1

<1

CaO

<15

<17

<17

<17

MgO

<2

<3

<3

<3

BaO

<5

<3

<3

<3

ZnO

<7

<6

<8

<8

B2O3

<3

<3

<2

<2

TiO2

ZrO2

Fe2O3

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

PbO

<0.001

<0.001

<0.001

<0.1

COE 25- 400oC ( 3α x10-7K-1)

210

196,5

202,5

220