Xuất Khẩu

Công ty cổ phần Prime Phong Điền định hướng xuất khẩu sản phẩm đến thị trường Asean và Asia